سفر هیئت دولت به استان لرستان – سال 1385

عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (1) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (2) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (3) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (4) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (5) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (6) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (7) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (8) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (9) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (10) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (11) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (12) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (13) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (14) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (15) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (16) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (17) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (18) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (19) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (20) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (21) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (22) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (23) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (24) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (25) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (26) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (27) عکس های سردار جواد درویش وند - بازدید هیئت دولت از لرستان- سال 1385 (28)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *